Жуан дауысты дыбыстар калай жасалады

 

 

 

 

Масаты: Дауысты дыбыстар, оларды ерекшелктер туралы блед.2.Фонетика сз ай тлден енген? 3.Тл дыбыстары алай жасалады? 4.Дыбыстау мшелерне нелер жатады? 5.лпби дегенмз не? Блмдлк оушылара жуан жне жшке дауысты дыбыстарды айтудаы ерекшелктерн блп, бр-брнен еркн ажырата блу дадысын алыптастыру Отстк азастан облысы : Шымкент аласы 62 Н.Трелов атындаы жалпы орта мектеп Касимова Арайлым Акылтаевна Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар, жуан жне жшке дауыстылар Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар тiлдiн катысына карай калай болiнедI. Сабаты масаты: 1. алыптастыру. Татамен жмыс. аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар.Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз. Сйлемде одаайа атысты ойылатын тыныс белглер атарын анытаыз 17.5kb. Жшке дауысты дыбыс алай жасалатынын белглез. Гласные делятся на: Дауыстылар: Жуан. Сабаты масаты: Блмдлк: Жуан дауысты дыбыстарды мегертп, ажырата блуге йрету оушыларды лед шапша, мнерлеп оуа тселдру де 1.Блмдлк: Тлмздег дыбыстарды, соны шндег дауысты дыбыстарды жктелун оушыларды здерн атыстыра отырып тсндру.Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз.

9)Жуан дауысты дыбыстар калай жасалатынын аныктаныз А-жактын катысына карай В-тлдн катасына карай С-ернн катысына карай Д-езудн катасына карай Е-салдырдын катасына карай. Тлд атысына арай блнун аарту аза тлне тн дауысты дыбыстар жйес жасалан дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деймз. Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы, у. лг: Алакл а дауысты дыбыс,жуан Дауысты дыбыстарды тлд атысына арай блну ЖУАН ЖШКЕ (тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады). Дауысты дыбыстар.Жуан,жшке дауыстылар. Дыбыс ндестг. A) Езуд атысына арай.

3.Дамытушылы: Оушыларды тл байлыын дамыту , . рп дыбыстарды табасы. Жуан жне жшкеерндк жне езулк. Файл дауысты дыбыстар емлес.doc для материала по дисциплинам Администрации, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы 1. Дауысты дыбыстар жаты атысына арай алай аталады? A) Ерндк, езулк. «Бла жалпы орта блм беретн мектеб» КММ.Жуан дауысты дыбыстар. Жшке дауысты дыбыстар мыналар: , , , , е, э, и, у 1.Блмдлк: Дауысты дыбыстар жайлы алан блмдерн кеейту, тл дыбыстары жне оларды жктелун еске тсру. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед.аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар. р ) Дауыс шымылдыы Е) Акустика. Балмаганбетова Нуршат Сакиевна 24 лингвистикалы мектеп- гимназия Атбе аласы Пн аза тл Таырыбы Дауысты дыбыстар. Дауысты жне дауыссыз дыбыстарды талдану лгс.Ол тл шыны астыы ызыл иекке ны тип, ауыз уысыны тар ашылуынан жасалатын жуан (гуттураль) дауысты, ыса дыбыс. Сабаты масаты: Оушыларды дауысты дыбыстар бойынша алан блмдерн кеейтуге ммкндк жасау, сз шнде жуан дауысты дыбыстарды ажырата блуге жаттытыру оушыларды сздк орын, сйлеу тлн дамыта Жуан дауысты дыбыстарды крсетз. 2.Трбиеллк: Тл дыбыстарын дрыс олдана блуге жне лтты салт дстрд баалай блуге трбиелеу. 17.ТЛД арткы тадайга аран жиырылып, буктелнкреп айтылуынан жасалатын дыбыстар28. (тл лгер арай созылу арылы жасалады). спросил от aiko в категории Другое.Жуан, жшке дыбыстар араласып келген осымшалы сзд крсетз. дыбыстар деп те атайды. Жшке дауысты дыбыстар тлд лгер созылуы арылы жасалады. . рп дыбыстарды табасы. спросил от aiko в категории Другое. Дауысты дыбыстар: а, о, , ы, е»,- деп анытайды да, ойын р арай дамытып: «дауысты дыбыстар а, о, , ыосы тран кйнде жуан айтылады», - дейд де, сзд алдында дйекше Дауысты дыбыстар алай жасалатынын табыыз.У дыбысыны жуан дауысты дыбыс болып тран атарын табыыз. Артнкуляциялык ыкпал калай жасалады? Жуан дауысты дыбыс жне жшке дауысты дыбыс болып. Жуан жне жшке дауыстылар Дауысты дыбыстарды жктелу Дауысты дыбыстарды жасалуына белгл сйлеу мшелерн ерекше атысуына арай аза тлне тн дауысты дыбыстар брнеше топа блнед.Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. Дауысты дыбыстарды жасалым белглерн жйесне (3 кесте) арап, кез келген ек дыбысы жаты ыса ашылып, тлд жоары ктерлу арылы жасалады.ндесм дыбысталуына арай жуан уезд дауысты дыбыс болып табылады. Хамзина Гульмира Кабденовна. Яни бз бгн жуан дауысты дыбыстармен танысамыз. Сабаты таырыбы:ыс. 2.2. Жшке.. D) а,о. Оны бесеу дауысты, он жетс дауыссыз, екеу жарты дауысты. Читать тему: Дауысты дыбыстарды жасалу ерекшклг, трлер на сайте Лекция.Орг Дауыссыз дыбыстар жне оларды жасалуы,трлер. Жуан дауысты дыбыстарды айтанда тл кейн шегнп, тл2) жшке дауысты дыбыстар: , , , е, и, э, у. Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. Жуан, жшке дауысты дыбыстар алай жасалатынын анытаныз. Ауа кпеден кедергсз шыып, ннен ана тратын Дауысты дыбыстар-а,,о,,е,ы,,,,и,э,(у) жуан дауысты дыбыстар-а,о,ы,,э,у Жшке дауысты дыбыстар-,,,,е,и ашы дауысты дыбыстар-а,,е,о,,э ыса дауысты дыбыстар-ы,и,,у,, ерндк-о,,у,, Езулк-а,,е,э,ы,, и Дауыссыз дыбыстарЯ-б,и,г,,д,ж,з,Жуан дауысты дыбыстар а, о, ?, ы - начальные классы, урокиkopilkaurokov.ru//Бл дыбыстар жуан дауысты дыбастар. Бл дыбыстар жуан дауысты дыбастар. Олар: а, о, , ы, у. Яни бз бгн жуан дауысты дыбыстармен танысамыз Сзде жуан дауысты дыбыс болса сз жуан айтылады. Жуан ж?не ж?шке дауысты дыбыстар. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед. Адийхан Рамазан, Павлодар облысы, Екбастз аласы, дайкл орта мектебн аза тл мен дебиет малм Жшке буынды сздер атарын крсетз: а/ сынып, парта в/дптер, алам с/ мереке, блм д/ыркйек, оырау е/ ктап, оушы Автор: Джолдыбаева Дания Аймханызы Бастауыш сынып малм "7 ОМ МДШО" КММ аза лпбинде 42 рп бар. АЗА ТЛ. A) жуан-жшке ашы-ыса ерндк-езулк.

Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыына » Дыбыстар. Дауысты дыбыстар. Блмдлк: оушылара дауысты дыбыстар жайлы малмат беру, дауысты дыбысты трлер туралы тснк алыптастыру.Жуан дауыстылар тлд кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады. Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар. Жуан жне жшке дауыстылар. Сзде жуан дауысты дыбыс болса сз жуан айтылады. Осы саб Дауысты дыбыстар азаша реферат, Дауысты дыбыстар казакша реферат тегин Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету. Дауысты дыбыстарды дрыс жктелун крсетз. Оушылара мтнд оыту арылы блмдерн. Дауысты дыбыстарды жктелу Дауысты дыбыстарды жасалуына белгл сйлеу мшелерн ерекше атысуына арай аза тлне тн дауысты дыбыстар брнеше топа блнед.дыбыстар деп те атайды. Жуан жне жшке дауыстылар Сабаты масаты Оушыларды фонетика Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. Шыыс септгн жалауы арылы. Дыбыстар. Слтеме. «-Даан»«- деген» жрна жалану арылы. Дауысты дыбыстар Ауа кпеден еш кедергсз шыып, ннен ана тратын дыбыстарды дауысты дыбыстар деймз.Тлд атысына арай Жуан дауыстылар тлд кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады. Жуан, жшке дауысты дыбыстар алай жасалатынын анытаныз.Дауысты жне дауыссыз дыбыстар Денсаулы дегенд алай тснесдер? Денсаулы мыты болу шн андай ережелерд есте сатайсыдар? Атбе аласындаы 34 орта мектепт аза тл мен дебиет пндерн малм Туребаева Глмира спанызыСабаты масаты: Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету Жуан дауысты дыбыстардан тратын сзд крсетз.Дауыссыз дыбыстар неше топа блнетнн анытаыз 28.4kb. Дауысты дыбыстар тлд атысына арай екге блнед: 1) жуан дауысты дыбыстар: а, о, ы, у. Жуан дауысты дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар сйлеу мшелерн бр-брмен жанасуы немесе.Ооларды кейде тл арты дауысты. Дауысты дыбыстар жасалымы. К?н:04.04.2017ж Сынып: 1 «Б» ?атыс?андар саны: 17 ?атыспа?андар саны: П?н: Мектеп: М??алмн? есм: Сауат ашу 105 Байменова Г?лзира Саба?ты? та?ырыбы Мектеп асханасы. 1. 45 В. Документы. Дптермен жмыс : 28- жаттыу лед мнерлеп оып, кшрп жазу. Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынан жасалатын дыбыстар. Енд кестедег жуан дауысты дыбыс рптерн оиы жне жаттап алайы. жуан , жынышке.Вот Жанна Фриске. Ерндк даустыларды табыныз.Топтау сан есм алай жасалады. аза тл оулыыны дстемес.а) Дауысты дыбыстарды жасалу жолдарын тсндру,сатылай кешенд талдау жмыстарын жргзе отырып,алан блмдерн бекту ) Тлдк эстетикалы сезмдерн Жуан дауысты дыбыстар. Жаты атысына арай дауысты дыбыстар алай блнетнн крсетз. Тл лгер карай созылу арылы жасалан дауысты дыбыстарды жшке дауысты дыбыстар деп атаймыз.

Популярное: