Туынды етістікті? ж?рна?тары

 

 

 

 

Лг: жуды- жуып тр. 19ТУЫНДЫ етсткт табы?ыз.Етстг ?андай ж?рна?тар ар?ылы жасалады. В) Баала. Саба?ты? та?ырыбы Етстк. глагол- дара етстк простой глагол- крдел етстк сложный глагол- сабаты етстк переходный глагол- салт етстк непереходный глагол- туынды етстк производный глагол- тбр етстк непроизводныйглагольный, етсткт сйлем глагольное предложение. A) Аылдас, сула. А) Елплде. Ответ: тснбедм натылап жазыдаршы. ЛАУРА АГАЖАНОВА Знаток (267), на голосовании 2 года назад. Етстк андай сраа жауап берд? Дара етсткт ата.Етсткт негзг жне туынды тбрне,етс жне болымсыз етстк тлаларына жаланады.Мысалы:бар-у,барызба-у,ойла-у,ойна-у,ысар-у,басар-у, желбре-у,кгер-у,кел-у,келме-у,келтрме-у,уыл-у,уыс-у,уыспа-у т.б. Тйен стнде еск-сыа оранып отыран мосал йел ызды шешес болу керек Мысалы: кезу, азу тбр етстк, санау, аралау туынды етстк, айтып салды, жазып берд, алып келд крдел етстк, ла ой, айта салетсткт лексика-семантикалы жаынан топтастырылуын профессор .Аблаовты «Мегерле байланысан етсткт сз тркестер»(А Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Б) Жасы жанына жолдас болар. Т?йы? етстк ткелей септеле де, т?уелдене де алады, бра? жктелмейд.

Негзг жне туынды етсткт еркн ажырату,мысалдар келтру,мрмен байланыстыруЕтстк - Подготовка к ЕНТent.vipcentr.ru/page25.htmlрамы жаынан тбр, осымшаа блнбейтн, негзг имыл, амалды блдретн етстк негзг етстк деп аталады: оы, бар, кел, ара, жр, тр, жаз, бер т.б. А оуа келдм в йге барамын с жмыс орындау д далаа шыты е сйлемд аятады Туынды етстк баса сз таптарына сз тудырушы жрна жалану арылы жасалады. 1. ?имылды? мезглге, ша??а ?атысын блдретн етсткт? т?рн есмше деймз.Брнш с?йлемде жинал- туынды етстгне есмшен? -?ан ж?рна?ы жал?ан?ан, о?ан к?птк -дар, септк -?а жал?аулар ?осыл?ан. спросил от aiko в категории Другое. B) Кел, жаз, жр.

Туынды етсткт белглез.Четверть3. туралы блед, етсткт негзг жне туынды етстк болып блнетнн оларды.етстктерге айналдырып жаз. Кмекш етстк. Тйы етсткт аытаыз.9. 3. A) Жазан. - Балалар, енд бз не блетнмзд айтуымыз керек.Берлген сздерге талдау жасау. Сервер предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений современной прозы. Блмдлк: о?ушыларды? ана тлне деген с?йспеншлгн арттыра отырып, ана тлн? ?ызметмен таныстыру. Орта етс жрнаын табыыз. 2. Дара. Етстк жрнатары трл сз таптарыны сздернен туынды тбр етстк жасайтын боландытан, олар есм сздерден етстк жасайтын жне етстктен етстк жасайтын жрнатар болып блнед. Етсткт сз тркестерн грамматикалы арауы етстк болады да, солстеулер мен етстктерден ралан сз тркестер мынадай ек топа блнед: а) негзг стеулер атысты сз тркестер, ) туынды йтеулер атысты сз тркестер. С?ра?тары: ?айтт? Не стед?Туынды етстк бас?а с?з таптарына с?з тудырушы ж?рна? жал?ану ар?ылы жасалады. С) Сорыш. 1-ш нса. Туынды.. рамды етсткт табыыз. elenarubbk.ru в категроии Языкознание, филология, вопрос открыт 14.12.2017 в 07:37.Зат есмнен жасалан туынды етсткт белглез. Четверть2. B) Кз - ора, ол-батыр.Зат есмнен жасалан туынды етсткт белглез. Туынды етсткт? жасалу жолдары Етсткт сз тркестер туралы жалпы тснк. помогите решить тест. С) Сорыш. Сын есмнен жасалан туынды зат есмд табыыз.Есмдерден жасалан туынды етсткт белглез. Жрна жал Жа ЖекешеК пше Айтыппын, келгенмн Айтыпсы , келгенс Айтыпсыз, келгенсз Айтыпты, келген Айтыппыз, келгенбз Айтыпсы дар, келгенс дер Айтыпсыздар, келгенсздер Айтыпты, келген 2. Крдел етсткт сйлемд белглез. 3-нса. . Жала етстк з шнен тбр етстк жне туынды етстк болып ек топа жктелед.Крдел етстктер есмд тркестерден жне етсткт тркестерден ралады. сйлемдерден етсткт табу, етсткт трлерн ажырата блу, негзг жне туынды етстктер жайлы тснктерн тиянатау Негзг жне туынды етстк. Жрна. Етстктен туынды етстк жасайтын жрнатар: -н,-ын,-н кин, таран, буын.Сйлем шнде толы маынасы жо, сйлемде дербес мше бола алмайтын, негзг етсткпен тркесп кмекшлк ызмет атаратын етсткт кмекш (вспомогательный)етстк деймз. Салт етсткт белглез. Зат есм, етсткт табу, трлерн анытау (жалпы, жалы, жекеше, кпше, дара, крдел, негзг, туынды). ыса мерзмд жоспар Пн: аза тл Сыныбы: 3«»класс Мерзм: Таырыбы: Негзг жне туынды етстк Масаты Негзг жне туынды Масаты: 1: Оушылар етстк. Предыдущая 69 70 71 72 737475 76 77 78 Следующая . на сайте Лекция.Орг 1. Туынды сзд табыыз. 005. А) Ол кезде шаршау дегенд блмейтнмн. А) уде бер. Ережемен таныстырылады. 2. Туынды тбр етсткт табыыз. Ма?саты: 1. A) Сз — мрд лкен арауы. Етстк негзг жне туынды болып екге блнед.Тбр сзден болан етсткт негзг етстк дейд.

Тбр сзге жрна жалану арылы жасалынан етсткт туынды етстк деймз. Етстк рай, ша? т?л?аларында жктелп келп, с?йлемде баяндауыш ?ызметн ат?арады. Жрна арылы жасалан сзд табыыз. Туынды етсткт белглез.Крдел етсткт сйлемд белглез. Туынды зат есмд тап.E) кн суытты. ыса мерзмд жоспар Пн: аза тл Сыныбы: 3«»класс Мерзм: Таырыбы: Негзг жне туынды етстк Масаты Негзг жне туынды етстк - (-г) лингв. Сз Етстк затты? ?имылын, с-?рекетн блдред. 1 - жаттыу Туынды етстк (гмелес, рнекте, сата, шадат, достас) Туынды етстктерд сз рамына талда. 3. Етстк 1. Туынды тбр мен тбрлес сздер 1. Туынды сзд табыыз. Оушылара татадаы тыйым сздерден етсткт тапызу арылы сабаты. Етсткт? ж?рна?тары. 1. негзг жне туынды етстктерд айталап, пысытаймыз. .-лар,-лер,-тар,-тер,-дар,-дер.Баса сз таптарынан сз тудырушы жрна арылы жасалан етсткт андай етстк деймз? А. Етсткт? ж?рна?тары. Жрна жаланан сзд крсетз. жаз, оы, айт, кел, кет келтред, крнд, ойланды, тзда, есептед, здеу,санау. Сайттан жктеу Файл салмаы: 15.9Kb.Етсткт трлерн ажыратады.Сйлем шнен туынды етсткт табады, тбр ай сз табы екенн ажырытыды. Негзг -непроизводные (тбр етстк) 2. глагол- дара етстк простой глагол- крдел етстк сложный глагол- сабаты етстк переходный глагол- салт етстк непереходный глагол- туынды етстк производный глагол- тбр етстк непроизводныйглагольный, етсткт сйлем глагольное предложение. А) Елплде. С) Татулы. Туынды тбр мен тбрлес сздер Жрна. Жрна арылы жасалан сзд табыыз. Сйлемде на осы шата тран етсткт тап. 1. кйлекше туынды сын есемдерд шнен етсткт жрна арылы сын есмдерд терп жазындар. 7. I жатаы етсткт табыыз. Ой шаыру. 002. 4. Т?йы? етстк етсткт? негзг ж?не туынды т?брне, етс ж?не болымсыз етстк т?л?аларына - у ж?рна?ы жал?ану ар?ылы жасалады. Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05. Етсткт сз тркестер. A) Кел.Дрыс жауап: С Зат есмнен жасалан туынды етсткт белглез. A) Сз - мрд лкен арауы. Етсткт? ша?тары ?андай ж?рна?тар ар?ылы жасалады?1.Брлг к?шт ел озады, брлг жо? ел тозады. з алаан ек - ш туынды етсткт атыстырып сйлем растырып жаз. В) иынды. Туынды- производные (тбр етсткжрна, баса сз табыжрна). Етстк 2-нса 1. Сз тудырушы жрна жалану арылы жасалан етсткт туынды етстк (туынды тбр) дейд. Крдел етсткт табыыз. B) Кз — ора, ол-батыр. Туынды етсткт жасалу жолдары.Етсткт болымсыз трн анытаыз. Дрыс жауап: В Туынды етсткт белглез. Туынды етсткт крсетз. В) иынды. Крдел етсткт табыыз.Зат есмнен жасалан туынды етсткт белглез. Читать тему: Ltquestion 1>Туынды тркес етсткт табыыз. Затты с-рекетн имыл блдрп Не стед? Не степ жатыр? Не стейд? сратарына жауап беред. Туынды етстктерд тист тбрге жне жрнаа блшектеуге болады, бра ол туынды тла есебнде олданыла беред.Етсткт ша категориясы — с-рекет. етстк - (-г) лингв. Етс формаларыны бл ерекшелгнен, брншден, баса жрнатар сияты, туынды етстк жасайтын аблет барлыы (айырмасы тек етстктен етстк тудыратындыы)Мнда згелк етс осымшасы салт етсткке жалананда, тек салт етсткт сабаты етсткке айналдыран.

Популярное: